Lidt mere info omkring skat

Diverse materindsamling.

Det er en forenings aktiviteter, der afgør, om foreningen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et cvr-nummer. ( Link )


Nonprofit


En frivillig organisation skal arbejde nonprofit. Det primære formål må derfor ikke være at tjene penge, og organisationen må ikke være styret af kommercielle mål og hensyn.


Et overskud eller en økonomisk gevinst må ikke fordeles mellem ejerne eller medlemmerne, men skal altid føres tilbage og bruges i overensstemmelse med organisationens formål. ( Link )


LEGATER OG MODREGNING I KONTANTHJÆLP

Vi har fået tilsendt et interessant spørgsmål angående legater fra fonde og foreninger. Åbenbart er der flere kommuner, der modregner legater i kontanthjælpen. Det kan være svært, at finde rundt i ydelsesbestemmelser og hvad en kommune må modregne og hvad ikke. Foreningens næstformand Anne har gravet lidt i sagen og fundet ud af, at kommunen […]


Læs mere

LL § 8, stk. 1, - reklame

Udgifter til reklame, som afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 8, stk. 1.


Bidrag som ydes til lotterier og lignende i reklameøjemed samt sponsorers bidrag til sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål, anses for reklameudgifter, når virksomhederne opnår en hertil svarende ret til reklame for deres navn eller firmamærke.     LINK TIL SKAT


FRADRAG PÅ 24.000 Kr.


Et selskab ønskede at donere 24.000 kr. til CARE Danmark. Støtten ville fremgå af dets hjemmeside og med links mellem parterne. Ligningsrådet udtalte, at udgiften kunne fradrages som en reklameudgift, og lagde i sin afgørelse vægt på udgiftens størrelse, at udgiften var imageskabende for selskabet og afholdtes for at opretholde dets almindelige omdømme ved at støtte en hjælpeorganisation.
Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 8, stk. 1, kan der foretages fradrag for reklame. Ifølge bestemmelsens forarbejder forudsætter fradrag, at udgifterne er afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager således sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket, jf. Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2004 – 2, afsnit E.B.3.6. og pkt. 14.2. i cirkulære til ligningsloven nr. 72 af 17. april 1996.

Styrelsen finder, at selskabets bidrag til CARE Danmark, som vil fremgå af dets hjemmeside og med links mellem parterne, må betragtes som en reklameudgift. Der henses i vurderingen til udgiftens størrelse, at udgiften er imageskabende for virksomheden, og afholdes for at opretholde dens almindelige omdømme ved at støtte en hjælpeorganisation.

Hertil kan bl.a. nævnes, at Ligningsrådet fandt, at erhvervsvirksomheder, der støttede ”The Hans Christian Andersens Ballet Awards” på Det Kongelige Teater, kunne fratrække bidragene. Alle sponsorerne blev nævnt i gallaprogrammet og i helsidesannoncer i landsdækkende aviser, jf. TfS 1987, 555 LR. 

Endvidere blev bidrag i forbindelse med indsamlingen til ”Flygtning 86” anset for fradragsberettigede reklameudgifter. De handlende havde indrykket annoncer i aviserne, og reklamerede samtidig i forretningen med, at de ville give en vis procentdel af deres omsætning til flygtningehjælpen, jf. TfS 1986, 601.

Styrelsen indstiller på den baggrund, at der gives fradrag for det ydede bidrag i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1. Det er dog en forudsætning for at opnå fradrag, at bidraget udelukkende er ydet af forretningsmæssige årsager.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.

I de senere år er der fremkommet nye og reviderede retningslinjer
og principper for samfundsansvar, som er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget.


Den enkelte virksomhed viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved, i dialog med
sine interessenter, at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper.


Virksomheders samfundsansvar handler grundlæggende om virksomhedernes ansvar for den påvirkning, de har på samfundet.


Målet med atvise samfundsansvar er at skabe størst mulig fælles værdi (shared value)
for virksomhedens ejere/aktionærer og øvrige interessenter og samfundet som helhed samt identificere, forebygge og afbøde eventuelle negative påvirkninger.


Virksomheders samfundsansvar handler med andre ord både om at maksimere virksomhedernes positive værdiskabelse såvel som at minimere aktuelle og potentielle negative påvirkninger, der
udspringer af forretningen.


Af anerkendte internationale retningslinjer og principper kan blandt andet nævnes FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, FN’s Global Compact, de FN støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (PRI), OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, ILO’s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik, ISO-standarder som f.eks. den vejledende ISO 26000 standard om virksomheders samfundsansvar, Global Reporting Initaitive (GRI) standard mv.


Læs mere.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend